OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Představujeme bakalářskou práci "Rizikové faktory rodinného prostředí pro vývoj dítěte" - odkaz

 

2) Diplomová práce - Sanace rodin s poruchami chování v institucionální péči prostřednictvím OSPOD - odkaz

 

3) Diplomová práce - Situace v rodinách v období po vydání předběžného opatření - odkaz

 

4) Diplomová práce - Zkušenost s náhradní rodinnou péčí perspektivou biologických dětí pěstounů (osvojitelů) - odkaz

 

5) Diplomová práce - Rodiny v péči OSPOD - odkaz

 

6) Diplomová práce - Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami - odkaz

 

7) Diplomová práce - Sociální služby pro ohrožené rodiny z pohledu sociálních pracovníků OSPOD v Jihočeském kraji a na Vysočině - odkaz 

 

8) Zajímavá práce - Ohrožené dítě a jeho rodina - odkaz

 

9) Diplomová práce: Specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka OSPOD - teoretický rozbor a případová studie - dokument

 

10) Sociálně-právní ochrana dětí a práce s rodiči závislými na drogách - dokument

 

11) Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovník v rodinném právu - odkaz

 

12) Využití netradičních technik a programů při práci s rizikovými dětmi ve středisku výchovné péče - diplomová práce

 

13) Negativní jevy spojené se školní docházkou - Záškoláctví - bakalářská práce 

 

14) Příčiny a prevence týrání dětí v České republice - diplomová práce

 

15) Překážky ovlivňující zakládání multidisciplinárních týmů pracovníky OSPOD v Brně - diplomová práce

 

16) Rodiny v péči OSPOD - odkaz

 

17) Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami - diplomová práce

 

18) Analýza činnosti kurátora pro mládež jako možná forma pomoci nezletilým a mladistvím - dokument

 

19) Hlavní dúvody k odebrání dítěte rodičům a předání do ústavní či náhradní výchovy. Případy řešené OSPOD Trhové Sviny v letech 2001-2011 - bakalářská práce 

 

20) Rodiny se zanedbanými dětmi a možnosti řešení z pohledu OSPOD Brno - diplomová práce

 

21) Drogová problematika dětí umístěných ve výchovném ústavu - diplomová práce

 

22) Romský žák mezi rodinou a školou (vlivy prostředí na prospívání dítěte) - diplomová práce

 

23) Sociální práce s rodinami a dětmi s nařízenou ústavní výchovou - bakalářská práce

 

24) Role kurátora pro mládež v systému sociálně-právní ochrany v souvislosti s trestním řízením - diplomová práce

 

25) Rodiny v péči OSPOD - diplomová práce

 

26) Sociálně právní ochrana dětí v ČR a vybrané problémy spojené s jejím výkonem - bakalářská práce

  

27) Terénní sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením v blanenském regionu - diplomová práce

 

28) Kompetence sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí - diplomová práce

 

29) Úloha sociálního pracovníka v rámci sociálně-právní ochrany dětí - diplomová práce

 

30) Kompetence sociální pracovnice v prevenci syndromu CAN na Prostějovsku - dokument

 

31) Syndrom CAN - povědomí veřejnosti - diplomová práce

 

32) Sanace rodiny - možnosti a limity sociální práce s dysfunkční rodinou - diplomová práce

 

33) Problematika socializace dětí po odchodu z dětského domova - bakalářská práce

 

34) Biologická rodina versus dětský domov - bakalářská práce

 

35) Alternativní řešení rodinněprávních konfliktů dokument

 

36) Využití případových konferencí při sociální práci na SPOD - dokument

 

37) Gravidita a mateřství nezletilých dívek v Čechách - disertační práce

 

38) Problém moci v individuální sociální práci (se zaměřením na sociální práci v trestní justici) - disertační práce

 

39) Postoj kurátorů pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním - diplomová práce

 

40) Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice - disertační práce