OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Ministerstvo zveřejnilo lékařské zákroky vyžadující souhlas obou rodičů:

www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-c372/2011-sb-o-zdravotnich-sluzbach-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-n_6064_1.html

 

2) Inspirativní rozhovor o střídavé péči očima psychologa a pracovnice OSPOD:

www.youtube.com/watch

 

3) Výsledky sociologického průzkumu k závěru projektu "Táto, jak na to?" - dokument

 

4) Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta - dokument 

- jedná se o vzor, který je využitelný v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách, kdy zákon vyžaduje souhlas obou zákonných zástupců. Jedná se o obecný dokument, nezaručujeme jeho akceptaci všemi zdravotnickými zařízeními. 

 

5) Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2012, číslo 1  - na straně 14 a následujících najdete Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012 - dokument

 

6) Kniha o deinstitucionalizaci péče o děti - ke stažení

 

7) Připomínáme dokument - Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 - dokument

 

8)Informace o projektu „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“

V rámci projektu „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, vzniká unikátní spolupráce s OSPOD ÚMČ Prahy 4 a Obvodním soudem pro Prahu 4.

 

Cílem spolupráce je nastavení komplexní sítě podpory rodinám, které se rozpadají, a rodiče nenachází konsensus při uspořádání následné péče o své děti.

Projektové aktivity cílí na obnovu funkčnosti rodin v nových podmínkách, podporu rodičů ke vzájemné dohodě, ale zejména vytváří prostor pro vyjádření samotného dítěte. V aktivitě „Hlas dítěte“, který je pro službu rodinám zásadní, zjišťuje odborník individuální potřeby dítěte v kontextu jakéhokoliv řízení, včetně rozvodového. Dítě přestává být pasivním prvkem vyjednávání, případně jeho vyjádření výsledkem otevřené či skryté manipulace jednoho či obou rodičů. Odborný pracovník následně přináší do komunikace rodičů prožitky, zkušenosti a především potřeby dítěte, čímž se dítě stává rozhodně rovnocennějšími partnerem svým rodičům, kteří získávají nový pohled na rodinnou situaci, vč. důsledků svých rozhodnutí s ohledem na současný i budoucí život dětí. Rodičům zůstává právo s informací o potřebách dětí naložit dle svého vlastního uvážení.

 

V průběhu koordinace spolupráce aktérů sítě se ukázala naše potřeba zpětné vazby k výsledkům práce s rodinami a rodinám samotným. Metodu v rámci inovativního projektu ověřujeme, a ukazuje se, že zpětná vazba je pro její optimální nastavení nutná. Právě znalost zpětné vazby by umožnila službu modelovat tak, aby byla dalším rodinám prospěšnější. Jak se však ukázalo, dle možností současného zákonodárství to není možné, podání zpětné vazby poté, co byla spolupráce s rodinou ukončena, by bylo porušením zákona.

Je pravdou, že naši organizaci, pověřenou k poskytování SPOD, orgán sociálně-právní ochrany o skutečnostech potřebných pro práci s nezletilými a jejich rodiči informuje. Nedílnou součástí stávajícího systému je i skutečnost, že od okamžiku, kdy práci s rodinou ukončíme, je OSPOD i soud směrem k naší organizaci, přesto, že jsme s rodinou obeznámeni, vázán mlčenlivostí.

 

V rámci projektu se však snažíme hledat nové cesty spolupráce s OSPOD, soudem i rodiči tak, abychom respektovali zákonná nařízení, avšak zároveň zajistili zpětnou vazbu v maximální možné míře během práce s rodinami.

 

Že se společná práce daří, odvozujeme z uznání pracovníků OSPOD i soudu, kteří se k průběhu a metodice služby vyjadřují nejen pochvalně, ale navíc jim naše práce přináší u soudů zkrácení řízení a pro OSPOD „možná“ i jiný pohled na situaci.

 

Za realizátora Mikuláš 365, o.p.s.

Eva Flossmannová