OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Upozorňujeme na zajímavou knihu:

MUDr. Jozef Hašto, PhD.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti.

F,Trenčín 2005, 300 s.

Publikace (nejen) pro lékaře, psychology, sociální pracovníky - recenze

 

2) Zkušenosti a výsledky pilotního transformačního projektu modelu péče o ohrožené děti dokument

 

3) Upozorňujeme na zajímavou knihu:

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana - odkaz

 

4) Upozorňujeme na zajímavý materiál - Domácí násilí v agendě OSPOD -

dokument

 

5) Informační brožura pro základní školy - Systém včasné intervence v praxi -

dokument

  

6) Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů s rozšířenou působností - odkaz

 

7) Nová publikace VÚPSV - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu -odkaz (na recenzi), dokument

 

8) Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění - dokument

 

9) Připomínáme starší výzkumnou práci: Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů - dokument

  

10) Metodika práce s rodinou s ohroženým dítětem v Ambulantně terénním centru o.s. Dům tří přání - dokument

 

11) Sanace je spolupráce - metodická doporučení

 

12) Metodika aplikace case managementu v Chrudimi formou interdisciplinární spolupráce - dokument

 

13) Interdisciplinární spolupráce - dokument

  

14) Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na samostatný vstup do života - příručka

 

15) Monitoring stavu sociálně-právní ochrany dětí do tří let věku umístěných do kojeneckých ústavů a dětských domovů - odkaz

 

16) Výsledky evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2011 - tisková zpráva

 

17) Výsledky výzkumu - Sociální práce a systemický přístup

 

18) Hostitelská péče a příprava k ní - odborná metodika

 

19) Možnosti využití případové konference v následné péči - prezentace

 

20) Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti - dokument

 

21) Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti aneb Manuál pro dobrou praxi - dokument

 

22) Sbírka zákonů, částka 70, ze dne 13.6.2012 - Zákon o mediaci - dokument

 

23) Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol - dokument

 

24) Dítě v NRP očima pediatra - dokument

 

25) Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR - dokument

 

26) Manuál k případovým konferencím - aktualizovaný

 

27) Práva dětí v alternativní péči - Národní zpráva z vrstevnického výzkumu

 

28) Analýza dlouhodobého sbírkového projektu Pomozte dětem! - dokument

 

29) Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy - dokument

 

30) Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" - dokument

 

31) Současná a připravovaná opatření Rodinné politiky v zemích Střední Evropy - dokument

 

32) Asistovaný kontakt dítěte a jeho biologické rodiny - dokument

 

33) VÚPS (listopad 2012): Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol - dokument

 

34) Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti - dokument

 

35) Porozvodové konflikty - dokument

 

36) Funkce kurátora pro mládež - dokument

 

37) Provázení rodiny jako dlouhodobý proces - dokument

 

38) Vztahový labyrint v náhradní rodině - dokument

 

39) Vágnerová, M.: "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči" - dokument

 

40) Psychický vývoj dítěte v NRP - dokument

 

41) Vývojová psychologie pro sociální práci - dokument

 

42) Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte - dokument

 

43) Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozchodových konfliktů - dokument

 

44) Sanace je spolupráce - metodická doporučení

 

45) Vývoj náhradnej starostlivosti na Slovensku od roku 1989 alebo odštátňovanie detí - dokument

 

46) Aktuální výzkumy - CVVM (květen 2013): Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti - odkaz

 

47) Statistické údaje o zařízeních pro výkon ústavní výchovy - odkaz

 

48) Dobrá praxe opatrovnictví - dokument

 

49) Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 - odkaz

 

50) Nová publikace VÚPSV - Nové formy denní péče o děti v České republice - odkaz

 

51) Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-2012 - odkaz

 

52) Statistická ročenka MPSV za rok 2012 - odkaz

 

53) Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti - supervize - odkaz

 

54) Domácí násilí v pozdějších etapách života - odkaz

 

55) K výkladu zřídka uplatňovaných ustanovení § 24 odst. 2,§ 24b a § 93 zákona o rodině- odkaz

 

56) Metodika SOS dětských vesniček - Metodika procesu deinstitucionalizace

 

57) Metodika SOS dětských vesniček - Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

 

58) Metodika podpůrných skupin dětí vyrůstajících v NRP - dokument

 

59) Nová pulikace nabízí příklady dobré praxe ze Švýcarska - odkaz

 

60) Systém pomoci v oblasti domácího násilí - odkaz

 

61) Motivace Romů ke vzdělání – etnická nebo sociokulturní podmíněnost? - odkaz

 

62) Sociální práce ve školách - odkaz

 

63) Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi - odkaz

 

64) Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska - odkaz

 

65) Děti z dětských domovů nejsou připraveny na běžný život - odkaz