OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPO“), dovoluje v § 4 odst. 2 písm. d), aby vedle obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu zajišťovaly sociálně-právní ochranu dětí také další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny (dále jen „pověřené osoby“). Fyzické a právnické osoby mohou sociálně-právní ochranu poskytovat na základě rozhodnutí o pověření a v rozsahu, který zákon o SPO umožňuje a který je ve vztahu ke konkrétní pověřené osoby blíže vymezen v rozhodnutí u udělení pověření.

Pověřené osoby mohou podle § 48 odst. 2 zákona o SPO

 1. vykonávat činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. a) až c) zákona o SPO, tj. vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona o SPO, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené a pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 2. vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku podle § 31 a 32 zákona o SPO,
 3. zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany uvedená v § 39 zákona o SPO,
 4. poskytovat pěstounům v zařízení, jehož jsou zřizovateli, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče,
 5. převzít zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2 zákona o SPO),
 6. navrhovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností fyzické osoby vhodné stát se pěstouny v zařízení uvedeném v § 44,
 7. vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 8. vyhledávat děti uvedené v § 2 odst. 2 vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 9. poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

Pověřené osoby nemohou být pověřeny výkonem jiných činností, než jsou vymezeny v § 48 odst. 2 zákona o SPO, a jsou oprávněny poskytovat sociálně-právní ochranu pouze v rozsahu, který je uveden v rozhodnutí o vydání pověření.

O pověření k výkonu sociálně-právní ochrany rozhoduje krajský úřad, jehož místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu nebo místem sídla žadatele o vydání pověření. Pouze v případě, že žadatel žádá výhradně o pověření ke zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti, rozhoduje o vydání pověření komise pro sociálně-právní ochranu dětí (§ 38 odst. 2 písm. a) zákona o SPO), přičemž žádost o vydání pověření se podává u obce s rozšířenou působností, jejíž starosta komisi pro sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce zřídil.

Podmínkou pro vydání pověření je

 1. podání písemné žádosti,
 2. prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně právní ochranu přímo poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností,
 3. bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně právní ochranu poskytovat,
 4. zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně právní ochrany prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,
 5. vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
 6. potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování zařízení sociálně-právní ochrany,
 7. předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření.

Krajský úřad nebo komise pro sociálně právní ochranu si pro účely rozhodování o vydání pověření musí vyžádat rovněž vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky; v případě, že žadatel vyvíjí činnost ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Dožádaný obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen se vyjádřit zejména k dosavadní činnosti žadatele a sdělit poznatky a zkušenosti, které by přispěly k rozhodnutí krajského úřadu nebo komise o žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Žádost o vydání pověření musí obsahovat

 1. u právnické osoby název, sídlo nebo sídlo organizační složky, identifikační číslo, doklad o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,
 2. u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo,
 3. rozsah poskytování sociálně právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá o vydání pověření,
 4. místo výkonu sociálně právní ochrany,
 5. jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně právní ochranu poskytovat,
 6. výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce; tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Pro účely vydání pověření se za bezúhonného považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně právní ochrany. Pokud je proti žadateli nebo jiným osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako osoby, které budou přímo sociálně právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro výše uvedený trestný čin, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení.

Pro potřeby doložení bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona o SPO, vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podmínkou pro výkon sociálně právní ochrany pověřenou osobou je také uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně právní ochrany. Pojistnou smlouvu musí pověřené osoba uzavřít ještě před započetím výkonu sociálně-právní ochrany dětí, přičemž z pojistné smlouvy musí jednoznačně a nepochybně vyplývat, že se vztahuje na všechny typy škody (škoda na životě, zdraví, majetku) a že se vztahuje na škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou bude pověřená osoba sociálně právní ochranu poskytovat. Kopii smlouvy je pověřená osoba povinna do 15 dnů ode dne jejího uzavření zaslat orgánu, který pověření vydal.

Pověřená osoba má podle zákona o SPO i další povinnosti, kterými jsou povinnost

 1. oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku,
 2. poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do prostor, v nichž se sociálně právní ochrana vykonává,
 3. vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně právní ochrany v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření,
 4. vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření,
 5. oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně právní ochrany nejpozději jeden měsíc před započetím jeho konání.

Sociálně-právní ochranu mohou na základě pověření přímo poskytovat jen osoby, které získaly potřebnou odbornou způsobilost. Pod přímým poskytováním sociálně právní ochrany je přitom třeba chápat bezprostřední kontakt či působení na osoby, jimž se sociálně právní ochrana poskytuje, nebo přímý vliv na jejich situaci. Stanovení určitých kvalifikačních předpokladů pro osoby vykonávající sociálně právní ochranu je legislativním vyjádřením snahy zajistit kvalitní a zodpovědný výkon sociálně právní ochrany a odstranit riziko poskytnutí nekvalifikované péče dítěti, jež může mít v některých případech pro dítě i fatální důsledky.

Odbornou způsobilostí se pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle zákona o SPO rozumí

 1. řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a dětské lékařství,
 2. řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie a ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry,
 3. vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu a praxe v trvání nejméně jednoho roku,
 4. absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v celkovém rozsahu nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné oblasti studia nebo v téže oblasti studia, ale v jiném zaměření, než jsou uvedeny v písmenech a) a b),
 5. absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v rozsahu nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 rok, jde-li o osoby, které dosáhly středního nebo základního vzdělání, nebo
 6. absolvování přípravy organizované pro dobrovolníky vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je-li tato příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o absolvování studia a potvrzením o odborné praxi, které vystavují ty orgány nebo osoby, u nichž byla odborná praxe vykonávána, přičemž za odbornou praxi se považuje činnost v oblasti péče o rodinu a děti.

Při uznávání odborné kvalifikace a praxe nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Na přímém poskytování sociálně právní ochrany se mohou podílet také osoby, které nezískaly výše uvedenou odbornou způsobilost, pokud tuto činnost vykonávají pod dozorem osoby, která odbornou způsobilost získala. Osoba, která odbornou způsobilost nezískala, je povinna absolvovat vzdělávací kurz v oblasti péče o rodinu a děti podle výše uvedených písmen d) nebo e) nejpozději do 1 roku od započetí přímého poskytování sociálně právní ochrany.

Orgán sociálně právní ochrany, který rozhodl o vydání pověření, je podle zákona o SPO rovněž oprávněn kontrolovat výkon sociálně právní ochrany pověřenými osobami. Pověřená osoba je proto také povinna zajistit orgánům, které vydávají pověření, podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat. Toto oprávnění má i krajský úřad, v jehož obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany; tento krajský úřad je pak povinen sdělit skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání pověření.

Orgán sociálně právní ochrany, který pověření vydal (krajský úřad nebo komise pro sociálně-právní ochranu dětí), rozhodne o odnětí pověření, jestliže

 1. pověřená osoba požádá o zrušení pověření,
 2. byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 59 až 59k zákona o SPO v případě, že jde o zvlášť závažné porušení povinností (viz dále),
 3. pověřená osoba nevykonává činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření, a tuto skutečnost ve stanovené lhůtě neoznámí (§ 49 odst. 8 písm. a) zákona o SPO),
 4. po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 roku od tohoto oznámení nezačala znovu vykonávat činnost, na niž jí bylo vydáno pověření, nebo
 5. byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v § 49 odst. 6 zákona o SPO (viz výše).

Pokud bylo pověření odňato z důvodů uvedených v písmenech b) až d), může fyzická nebo právnická osoba znovu požádat o vydání pověření až po dvou letech ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí pověření nabylo právní moci.

Orgán, který pověření odňal, je povinen zajistit péči o děti, kterým pověřená osoba poskytovala sociálně právní ochranu, pokud není zajištěna jiným způsobem.

Plnění povinností, uložených zákonem o SPO pověřeným osobám, je propojeno i se sankcemi, které jsou upravené v části sedmé zákona o SPO. Zákon o SPO zde vymezuje přestupky a správní delikty, jež souvisejí s problematikou výkonu sociálně právní ochrany pověřenými osobami.

Fyzická osoba se tak dopustí přestupku, pokud

 • vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2 zákona o SPO; za tento přestupek jí lze uložit pokutu do 50 000 Kč,
 • jako pověřená osoba překročí rozsah sociálně právní ochrany stanovený v pověření nebo vykonává sociálně právní ochranu v rozporu s podmínkami stanovenými v § 49 zákona o SPO nebo poruší povinnost stanovenou v tomto pověření; za tento přestupek jí lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
 • jako pověřená osoba poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně právní ochrany nebo neplní povinnosti nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně právní ochrany v rámci rozsahu sociálně právní ochrany stanoveného v pověření; za tento přestupek jí lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
 • jako pověřená osoba závažně poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje soustavně; za tento přestupek jí lze uložit pokutu do 50 000 Kč,
 • jako pověřená osoba nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1 zákona o SPO; za tento přestupek jí lze uložit pokutu do 50 000 Kč,
 • jako pověřená osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že se dověděla o dítěti uvedeném v § 6 odst. 1, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana; za tento přestupek jí lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, pokud

 • vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2 zákona o SPO; za tento správní delikt se jí uloží pokuta do 50 000 Kč,
 • jako pověřená osoba překročí rozsah sociálně právní ochrany stanovený v pověření nebo vykonává sociálně právní ochranu v rozporu s podmínkami stanovenými v § 49 zákona o SPO nebo poruší povinnost stanovenou v tomto pověření; za tento správní delikt se jí uloží pokuta do 200 000 Kč,
 • jako pověřená osoba poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně právní ochrany nebo neplní povinnosti nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně právní ochrany v rámci rozsahu sociálně právní ochrany stanoveného v pověření; za tento správní delikt se jí uloží pokuta do 200 000 Kč,
 • jako pověřená osoba závažně poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje soustavně; za tento správní delikt se jí uloží pokuta do 50 000 Kč,
 • jako pověřená osoba nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1; za tento správní delikt se jí uloží pokuta do 50 000 Kč,
 • jako pověřená osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že se dověděla o dítěti uvedeném v § 6 odst. 1, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana; za tento správní delikt se jí uloží pokuta do 50 000 Kč.

  
 

Autor: MPSV, odbor 21
Poslední aktualizace: 14.7.2009