OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Informace o projektu „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“


V rámci projektu „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, vzniká unikátní spolupráce s OSPOD ÚMČ Prahy 4 a Obvodním soudem pro Prahu 4.

 

Cílem spolupráce je nastavení komplexní sítě podpory rodinám, které se rozpadají, a rodiče nenachází konsensus při uspořádání následné péče o své děti.

Projektové aktivity cílí na obnovu funkčnosti rodin v nových podmínkách, podporu rodičů ke vzájemné dohodě, ale zejména vytváří prostor pro vyjádření samotného dítěte. V aktivitě „Hlas dítěte“, který je pro službu rodinám zásadní, zjišťuje odborník individuální potřeby dítěte v kontextu jakéhokoliv řízení, včetně rozvodového. Dítě přestává být pasivním prvkem vyjednávání, případně jeho vyjádření výsledkem otevřené či skryté manipulace jednoho či obou rodičů. Odborný pracovník následně přináší do komunikace rodičů prožitky, zkušenosti a především potřeby dítěte, čímž se dítě stává rozhodně rovnocennějšími partnerem svým rodičům, kteří získávají nový pohled na rodinnou situaci, vč. důsledků svých rozhodnutí s ohledem na současný i budoucí život dětí. Rodičům zůstává právo s informací o potřebách dětí naložit dle svého vlastního uvážení.

 

V průběhu koordinace spolupráce aktérů sítě se ukázala naše potřeba zpětné vazby k výsledkům práce s rodinami a rodinám samotným. Metodu v rámci inovativního projektu ověřujeme, a ukazuje se, že zpětná vazba je pro její optimální nastavení nutná. Právě znalost zpětné vazby by umožnila službu modelovat tak, aby byla dalším rodinám prospěšnější. Jak se však ukázalo, dle možností současného zákonodárství to není možné, podání zpětné vazby poté, co byla spolupráce s rodinou ukončena, by bylo porušením zákona.

Je pravdou, že naši organizaci, pověřenou k poskytování SPOD, orgán sociálně-právní ochrany o skutečnostech potřebných pro práci s nezletilými a jejich rodiči informuje. Nedílnou součástí stávajícího systému je i skutečnost, že od okamžiku, kdy práci s rodinou ukončíme, je OSPOD i soud směrem k naší organizaci, přesto, že jsme s rodinou obeznámeni, vázán mlčenlivostí.

 

V rámci projektu se však snažíme hledat nové cesty spolupráce s OSPOD, soudem i rodiči tak, abychom respektovali zákonná nařízení, avšak zároveň zajistili zpětnou vazbu v maximální možné míře během práce s rodinami.

 

Že se společná práce daří, odvozujeme z uznání pracovníků OSPOD i soudu, kteří se k průběhu a metodice služby vyjadřují nejen pochvalně, ale navíc jim naše práce přináší u soudů zkrácení řízení a pro OSPOD „možná“ i jiný pohled na situaci.

 

Za realizátora Mikuláš 365, o.p.s.

Eva Flossmannová


30. 6. 2020

Nabídka knih z nakladatelství Portál


9788026216018.jpg

 

Timuľák, Ladislav
Transformace emoční bolesti v psychoterapii
Terapie zaměřená na emoce
Překlad: Kopicová, Miroslava
Kniha představuje teorii lidského utrpení a model terapie, který toto utrpení léčí. Model utrpení staví na předpokladu, že zakoušená emoční bolest je reakcí na zranění, které brání či narušuje naplnění základních lidských potřeb lásky, bezpečí a uznání.
Ladislav Timuľák je slovenský psychoterapeut, působí na Trinity College v Dublinu, kde také provozuje soukromou praxi.
brož., 288 str., 449 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Co nás nezabije... Držme se pevně Návrat domů

 

   

9788026215837.jpg

 

Darwin, Charles
Výraz emocí u člověka a u zvířat
Překlad: Král, Josef; Příhoda, Václav
Kniha představuje Darwinův hlavní příspěvek k dějinám psychologie 19. století a zároveň čtenářsky přístupný úvod do jeho pojetí evoluce. Darwin spojuje mentální stavy s koordinací pohybů; rozdíl mezi lidmi a zvířaty mnohdy spočívá v tom, že u lidí se jedná o symbolické náznaky, které byly u jejich zvířecích předků míněny doslova (například pohrdání a hnus jsou spojeny s pohyby, jejichž původním cílem bylo vyhnout se odpornému zápachu).
Charles Darwin (1809–1882) byl slavný britský přírodovědec, geolog a botanik, zakladatel evoluční biologie. Prohlásil, že všechny druhy organismů se postupně vyvinuly ze společných předků, a představil vědeckou teorii, podle níž je tato evoluce výsledkem přírodního výběru, při kterém se uplatňuje zápas o přežití každého jednotlivce i druhu. Mezi jeho nejslavnější knihy dále patří O vzniku druhů přírodním výběrem (1859) a O původu člověka (1871).
brož., 352 str., 499 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Takzvané zlo Anatomie lidské destruktivity Psychologie myšlení a řeči

 

   

9788026216025.jpg

 

Bauman, Zygmunt
Tekutá modernita
Překlad: Drozd, Lubomír
Tekutou modernitu podle Baumana charakterizuje individualismus, narůstající pocit nejistoty a privatizace ambivalence. Typickým rysem tekuté modernity je nomádství, člověk proplouvající světem jako turista, měnící místa, zaměstnání, partnery, hodnoty, politickou a sexuální orientaci, aniž by se podílel na sítích vztahů a zodpovědností. Ty jsou nahrazeny zcela individuální volbou.
Zygmunt Bauman (1925–2017) byl polsko-britský sociolog a filozof, jeden z nejvýznamnějších teoretiků společenských věd. Zabýval se otázkami modernity, holokaustu, postmoderního konzumerismu apod.
brož., 296 str., 499 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Mysl, já a společnost Veřejné mínění Všichni hrajeme divadlo


30. 6. 2020

O víkendu odstartovaly první letní dětské tábory. Omezují je hygienická opatření i velká voda


30. 6. 2020

Oliver nejdražší lék na světě nedostane. Motolská nemocnice léčbu zamítla


30. 6. 2020

Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami


30. 6. 2020

Asistent lidem s menstálním postižením v chráněném bydlení, Praha-Braník


29. 6. 2020

Stát vnímá asistenty jako podřadnou sílu. Školy by ale bez nich neotevřely


29. 6. 2020

Škola nezabránila šikaně, bude muset platit. Soudní spor se táhl sedm let


29. 6. 2020
Zprávy

Stránka